Puisi-Puisi Jawa Karya R. Intojo

Sastra 0
R. Intojo: Bapak Soneta dalam Sastra Jawa Modern

R. Intojo: Bapak Soneta dalam Sastra Jawa Modern

Cikancah-Cyber – Di bawah ini merupakan beberapa puisi dalam bahasa Jawa (Puisi Jawa Modern) karya seorang penyair Jawa R. Intoyo.

DAYANING SASTRA

Tembung kang ginantha lelarikan,

Tinata binaries kadya bata,

Sinambung pinutung manut ukuran,

Dene banjur kasinungan daya !

Kumpule bata dadi yayasan,

Aweh nggong apik, brukut, santosa,

Ngepenakake wong urip berbrayan,

Samono dayane bata tinata.

Gegedhongan tembung kang mawa isi,

Katiyasane ngungkul-ungkuli,

Wohing laku, pamikir lan pangrasa,

Para empu, pujangga, sarjana.

Simpan, ginebeng ing gugubahan,

Mawindu-windu dadi turutan

                                                Kajawen, No.26, 1 April 1941

KAWRUH

Salwiring kodrat kang tinon mripat,

Apadene kang tan kasatmata,

Kabeh tumindak miturut sipat,

Garis angger-anggering jagad raya.

Wit lumrahing janma neng jagad,

Tan sepi anane para sarjana,

Rina lan wengi tan kedhat-kedhat,

Marsudi angering tribawana.

Sarana pakarti lawan semadi,

Sanityasa ngetog mengulir budi,

Wohing pamardi t i n a t a t i t i.

Ginelar ing kandha sarwa t e t e h,

Murih gampang katampa ing akeh,

Murakabi uripe janma kabeh.

                                                Kejawen, No.29/30, 15 April 1941

KAENDAHAN

Pijer kekejer sandhing pepadhang

Ketarik dayaning cahya sumunar

Urubing geni wani rinangsang

Ketemahan sida mati kobar.

Warnendah kang rinengga ing sandhang

Mawa sesotya kang edi gumebyar

Asring agawe ketiwar-tiwar.

Pancen kena ingaran kalumrah

Yen mubarang kang inganggep endah

Sok gawe ketliweng kang ngarah.

Jer mung ati kang sanyata tentrem

Kang tawar marang sarupaning endem

Ening eling sajrone kasengsem.

                                                Kejawen, No.77, 26 September 1941

WAYANGAN

Banyu telaga akinclong-kinclong

Kataman cahyaning Hyang Baskara

Jroning banyu katon mencorong

Wewayanganing surya ing akasa

Grumbul miwah kekayon aroyom

Wuwuhi asrining wawayangan

Sliwering manuk kang golek ijon

Kumelap angrengga pesawangan.

Nanging sawuse surup srengenge

Gambar ing telaga ilang musna

Kasaput sepi-samuning wengi.

Kaya mangkono ing sanyatane

Padhang-petenge atining manungsa

Gumantung marang karsane Hyang Widi.

                                                Kejawen, No.88, 4 November 1941

R. Intoyo lahir di Tulungagung, Jawa Timur 27 juli 1912. Ia mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dalam mengarang ia sering memakai nama samaran Rhamedin. Karangan berupa puisi dimuat di majalah Keluarga (Taman Siswa), Pujangga Baru, Kejawen (bahasa Jawa).

Artikel menarik lainnya :

Tags:
Rate this article!
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply