Puisi Jawa Karya St.Iesmaniasita

Sastra 0
Puisi Jawa Mutakhir

Puisi Jawa Mutakhir

Cikancah-Cyber – Di bawah ini merupakan puisi-puisi St.Iesmaniasita yang dapat dihimpun dari Antologi Puisi Jawa Modern. Berikut beberapa puisi atau sajak karya St.Iesmaniasita :

 

Kowe Wis Lega?

Aku turning pujangga

bisa nyipta Palgunadi & Anggraini

bisa nyipta Panji & Candrakirana

bisa crita edining kuncup melathi

jinggi tuwin aruming ludira

 

O, jaman Kanwa

jaman Sedhah

pepuspan amrik

mekar endah

 

Leluhurku

uriping saben jaman

ngelik sesindhenan

ing padesan

lan ngumbara turut pasisir

nasak wana salumahing bawana

Rungakna, rungokna ….

 

O, sumitra

apa sliramu wis lega

sesindhenan lagu warisan?

(Penyebar Semangat, No.8, XXIII, 2 Februari 1954)

Napisah

 

Napisah kembang dhukuhan

ayune pinunjul tandhing

gedhe dening kali bening

rerungkudhan, glagah alas an

enggon dolane lan blusukan.

 

Napisah sabane sawah

tegalan wangkitan alas

capinge dawir pinggire

lan ebor cangkingane

tugas sadina natas.

Utawa ngindhit mbriyet

liron wutahing kringet

mudhun, dhasar ana pasar

 

Napisah yen angin dumeling

Ing wengi sepi wening

dikut nuding pa, ndumuk la, wa, ga ….

sandhing ublik melip-melip

lan embun kremun-kremun tumiba

alam wangi ing ganda

kekayon lan cempaka wana

mabluk urut epang methit.

 

Napisah kembang dhukuhan

ora mung pinter dandan

ora mung paesing alam.

(16 September 1954)

 

Dadia Tirakatmu Anakku

 

dadia tirakatmu anak-anakku

yen dina iki ora ana upa

kowe padha mangan sega

kajaba gegelan tela

tamba ngelih panyuwaraning wetengmu

 

dadia tirakatmu anak-anakku

sawengi ngrungu udan kumricih

padha ndekep wetwng ngelih

kemul amoh gombalane biyungmu

ing gubuk trocoh gubuke bapakmu

 

kliwat saking ketesing kringete

sengkude gawe luluh dina-dina

sengkude bapakmu ngusungi bata

nggarap gedhong-gedhong ana kutha

nembok gedhong susun-sundul angkasa

wis kliwat saking olehe ngaya bapakmu

(olehe melu mbangun Negara

olehe labuh dadi luluhing bangsa)

ngranggeh tukoning tela

 

dadia tirakatmu ya anak-anakku

dadia pambukaning nalarmu

dadia margining kamulyanmu mbesuk

cingkrang lan kasangsarane

wong tuwamu kang tumpuk-tumpuk

(Jaya Baya, No. 40, XVIII, 31 Mei 1964)

 

Ngasag

 

Lakune, iring-iringan, mitraku

ninggal rompok dhukuhake

mecaki suket-suket garing

kang ngruket prongkalan tegalan bera

ora kasatmata

 

Lakune, iring-iringan, mitraku

ngindhit obor ngindhit dhunake

isi bakiyak nanting capinge

kawit parak esuk

nglarag gentine kang garing:

mili nungsung wangining wulwn pari

 

Dudu arak-arakan, mitraku

saka dhukuhan sepi samun

esuk umun-umun iki ana alun-alun

mung liwat

ngener dhukuhan reja

direjani kuninge pari tuwa

renyahing gandhangan panen ketiga

 

Si buyut bungkuk

si nyai nyaprut

si biyung, bibi, bocah-bocah padha lumaku semut-semutan

dudu karnaval lucu, mitraku

budhal ngindhit bakiyake

lan mulih ngindhit nelangsane atine

 

Panase srengenge ketiga dialing mawa capinge

sumelete dalan kutha awan-awan – ditapaki mawa bakiyake

padha lumaku semut-semutan, mitraku

nanging panggusahe sing darbe sawah ora bisa dialing

tumapak swaraning pecut, rusuhing pisuh

turut dalan menyang dhukuhan samun

kang kinepung wangan nela-nela

ngurak-urak tukang ngasak

– tak gagas kene iki tetesan emprit, bibi

dina-dina neba lan digusahi –

kandhane si bocah

nampeg ulegan bledhu

– emprit luwih mulya, gendhuk

emprit ora ana sing bungkuk !

ora mung trima sisa-sisa damen

sawise rampung pari dieneni

emprit bisa neba lan nucuk

sawayah-wayah sakareping ati –

 – wusana tetesan apa

aku iki endhog apa, bibi?

Lamun emprit luwih mulya? –

– takona biyungmu! –

– sing ngerti nyaimu! –

– uruten nyang buyutmu! –

 

Nuli barengan padha gumuyu latah

(merga tuline si buyut bungkuk

ora mendal ing swara pagethuke gendhuk)

renyah sumringah nlururi bulak genthak-enthak

nyusupi lemah pecah-pecah

merga nelangsane atine digurak

wis ngebaki ebor lan dhunak

diindhit gentine pari-ngasag

 

Lakune iring-iringan, mitraku

semut-semutan dudu arak-arakan

(Majakerta, Oktober 1969)

 

Pola Kuna

 

Dhek biyen aku pancen akas ngrewangi

nepasi geni anglo

nyumurupi lelehing malam jero wajan

mlipir saka pinggir

sepira nurute malam marang panasing mawa

kang kekilir

murub saka obahing ilirku

nganti dak-rungu panyegahe simbah

– Uwis cah manis, uwis

malam bathikan panase kudu sedhengan

ora kena ketuwan –

 

Dhek biyen aku tansah nunggoni

simbah nanting canthing saka wajan

didamu pener pucuke

banjur nggambar garudha-garudha

kang edi olehe ngembang lan nglayang

antarane kepyuran udan gremis sore-sore

sandhuwuring mori putih sumampir gawangan

 

Aku ora tau iri menyang mori-mori kuwi

kang saben-saben ngenggoni pangkoning embahku

aku ora tau menyang canthing-canthing kuwi

kang ngendhih lan ngrampas asihan embahku

kejaba, sliramu pirsa mitraku?

aku mesthi iri nyawang kaprigelan astane

nggawe kembang-kembang, garudha-garudha

kang sumringah ngembang lan nglayang

ing grimis sore-sore sajroning atiku

 

Dhek biyen aku pancen akas nepasi anglone

dhek biyen aku pancen tansah nunggoni

ngadhep lembaran ana gawangan

krungu weningin pangandikane

– pola iki pola kuna, putuku

pola tinggalane canggah warengmu swargi

pola iki pola sing dak-senengi, putuku

polaning urip kang kebak kasetyan

 

ora preduli sepira aboting kasangsayan

ora preduli sepira paiting panguripan

pola iki turunan sing temurun, putuku

pola kuna!

polaning urip kang kebak katresnan

ora wedi kayangapa kehing tantangan

ora wedi kayangapa aboting sesanggan –

 

Kalasemana aku samba nyisili malam

kang netesi drijine – dak-gawe iwak-iwakan

Dene saiki kepara premati nembusi ati

saben kelingan sliramu, mitraku

kang tansah setya

natahi watu-watu – nandhahi tatu-tatu

(Majakerta, 9 Oktober 1969 – Jaya Baya, 1969/1970)

Riwayat Pengarang :

St.Iesmaniasita terlahir dengan nama lengkap Sulistyautami Iesmaniasita. Ia lahir di desa Terusan, Majakerto, Jawa Timur, pada tanggal 18 Maret 1933. Riwayat pendidikan SMP, SGB, KGA, dan pernah ikut kuliah di FKIP Jurusan Sejarah Antropologi Universitas 17 Agustus 1945 di Mojokerto.

Ia mulai mengarang sejak di bangku kelas 3 SMP. Karyanya berupa cerita pendek dan puisi. Buku karangannya yang telah terbit yaitu Kidung Wengi ing Gunung Gamping (Balai Pustaka 1958), Kalimput ing Pedhut (Balai Pustaka 1976), dan Geguritan, Antologi Sajak-sajak Jawi (Pustaka Sasanamulya 1975).

Artikel menarik lainnya :

Tags:
Rate this article!
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply