Beberapa Puisi Karya Suripan Sadi Hutomo

Sastra 0
Puisi Karya Suripan Sadi Hutomo

Puisi Karya Suripan Sadi Hutomo

Cikancah-Cyber – Suripan Sadi Hutomo lahir di Blora, jawa Tengah, 5 Februari 1940. Ia mengarang sejak duduk dibangku SMP. Karangannya dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris berbentuk puisi, cerita pendek, kritik dan essai.

Salah satu bukunya yang telah terbit adalah Telaah Kesusastraan Jawa Modern (1975), diterbitkan oelh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K. bukunya yang lain : Antologi 25 Penyair Surabaya dan Surabaya dalam Puisi Indonesia.

Pada tahun 1971, puisisnya yang berjudul Cumendhak terpilih sebagai jauara pertama sayembara mengarang cerita pendek dan puisi jawa 1971, yang diselenggarakan oleh Pusat Kebudayaan Jawa Tengah. Pada tahun 1974, karya kritiknya yang berjudul Kringet Saka Tangan Prakosa: Kumpulan Crita Cekak St. Iesmaniasita juga mendapat penghargaan dari pusat Kebudayaan Jawa Tengah.

Berikut beberapa Puisi SUripan Sadi Hutomo :

Wong Jawa

wong jawa aja jawal

jawa jawal jawane kadhal

apa sliramu jawa, mitraku

geneya kok ngiris atiku

 

ronggowarsita lan aristoteles

yosodipura lan sokrates

padha dene pujangga linuhung

padha dene pujangga kanga gung

 

yen kok semak buku filsafat

yen kok semak ilmu masyarakat

mung ana siji keblat

kang ajine ora mekakat

kang gawe ati nggrantas

awit mung aristoteles lan sokrates

sinebut sinobya ukara

rinoncan kembang maneka

 

o, ronggowarsita

o, yosodipura

awit apa basa jawa

kang ora bisa diwaca?

awit apa mung basa latin

kang bisa anuntun batin?

 

wong jawa aja jawal

jawa jawal jawane kadhal

apa sliramu jawa, mitraku

geneya kok ngiris atiku?

 

Kecubung ungu ing taman kutha

Iki kahanan kang nembe teka

Apa sliramu bakal wuda

Melu-melu angumbar dhadha?

 

wiwawite lesmbadhonge

tabik-tabik sunan kali

kita ngadeg ing grumbul srengenge

kita wani ndudah ati?

(Jaya Baya, No. 28, XXVI, 12 Maret 1972)

Banorah

 

banorah geneya kowe kok mlerok

apa kang ko-pethik kok-leboke tolok?

 

banorah dudu prawan cianjur

banorah dudu prawan kutha

banorah dudu prawan wedhak pupur

bonorah prawan desa bangoreja

 

si prawan tlatah banyuwangi

mripate kembang presil kopi

awake cagak listrik

prawane si jo lintrik

 

banorah geneya kowe nangis

apa kang kok- tunggu ing pojoke kali

apa ngenteni pepujana ati?

 

banorah dudu prawan cianjur

banorah dudu prawan kutha

banorah dudu prawan wedhak pupur

bonorah prawan desa bangoreja

 

banorah ngetung krikile kali

teka satus sing sepuluh wis lali

banorah lagi ngetung kembang-kembang kopi

kapan tekane rembulan ndadari?

 

banorah geneya kowe kok-mlerok

apa urip sangsaya rugi sangsaya tombok?

 

Jakarta, 1970

(Jaya Baya, No. 6, XXVII, 8 Oktober 1972)

Kincir Angin

 

Dhuwur endheke kincir angin

Ing sacedhake kali Rijn kang nakal

Café, café

Tangan alus kang ngawe-awe

 

Nganggo kapal cilik

Ombak ing landeyan

Plabuhan kuwi sangsaya sepi

Kutha Rotterdam kang peni

 

Kabut kandel

Manglung udel

Sansaya kendel

Keluking piyandel

 

Lonceng greja

Ngoyak swarga

(Laiden, 1 Januari 1979)

Balada Kleting Kuning

 

sapa sing tar a bakal ngruntuhake iki waspa

yen si kleting tansah dipilara mbok randha

yen si kleting tansah dipilara sedulur tuwa?

 

kleting kuning ! kleting kuning !

kenya anyu anak angkate mbok randha sambega

kenya ayu kasihanne para jawata

 

wau ta si kleting kuning

kinongkon ngumbah dandang tembaga

nganti mencorong kaya teja

wau ta si kleting kuning

nyangking dandang ngener menyang kali bening

nyangking dandang kambi nangis andrenginging

 

endi dandangmu, nini

aku bangothonthong kang bakal ngumbah ana kali !

 

cinandhak dandang kakempit swiwine sang sekti

kinumbah dandang mencorong kaya nalika lagi jinedhi

 

iki dandangmu lan iki sadaladang wasiat wesi aji

tampanana nini lan den-enggal kowe bali

awit sedulurmu padha budhal nggah-unggahi

andhe-andhe lumut ing dhukuh wuluhan desa pasirapan peni

 

wau ta si bangothonthong

ilang musna malih dadi dewa suralaya

bali makayangan ing swarga loka

angin sumbirit anggonda cendhana

 

kagyat mbok randha dhadhapan mbok randha sambega

dene si kuning ngempit dandang mencorong teja

iki apa dandang saka swarga

kang ko-tuku nganggo ngorbanake salira?

 

sang dyah ayu meneng ra suwala

atine remuk kaya binanting ing sela

wau ta sang dyah ayu kleting kuning

mothah anyuwun palilahe mbok randha sambega

arep melu ngggah-unggahi sang bagus teruna

kaya kleting biru, dhadhu, ungu sedulur tuwa

 

we la bocah ora kaprah

rupamu elek kaya silit tampah

ambumu banger kaya kembang bangah

kowe arep nggah-unggahi jejaka bagus

anake mbok randha wuluhan kang kementhus?

 

cinandhak sang dyah ayu kleting kuning

pinupur telek pitik tinapah klaras gedhang

setagen tampar memehan kinembang eri bandhotan

o, langit biru cakrawala

apa bener kowe nek arep lunga

ning poma aja bali ing omahku sigra

 

jumangkah sang dyah ayu kleting kuning

teka ing bengawan silugangga

bengawan banjir prau tambang ora ana

bingung si kuning arep nyabrang sigra

 

eeeee, minggat kowe si kere budhugen

aku yuyukangkang tukang tambang bengawan

eeeee, si buron banyu aja ngadhang lakuku

aku dudu wanita tuna susila adol salira

aku dudu bangsane buron kang kena kok mangsa

rasakna yen kowe ra gelem tetulung sapadha-padha

 

wau ta sang dyah ayu kleting kuning

angunus sada lanang saka kayangan

sinambet banyu bengawan ilang banjir bandhang

yuyukangkang mati ngjrekangkang

bangke ilang bali makayangan

 

wau ta sang dyah ayu anak sambega

teka ing wuluhan pinapak jodheg lan santa

mitra rewange sang pekik andhe-andhe lumut sulistya

ginojek pari kena

wau ta sang mbok randha wuluhan desa pasirapan

mapagage si kuning irung tinutup kembang amrik anggondha

 

eeeee, gendhuk kowe njaluk apa

sega karaka pa sega ketela?

 

adhuh nyai kula nyuwun pangaksama

kula badhe nggah-unggahi kang putra

 

kaget mbok randha wuluhan desa pasirapan krungu swara

amandeng pucuke netra

 

rupamu elek ambumu kelek kethek

apa kowe bisa bakal katrima?

wis ping pira para Kenya

kenya ayu darah mbok randha dhadhapan mbok randha sambega

tinampik ing sang pekik

we la yen kowe ameksa

dak-jaluke palilane sang jejaka

 

angin sumbribit anggadha cendhana

sumriwing ing kuping

manuk ngoceh ing pakebonan

apa kang bakal linakonan?

 

“putraku ngger si andhe-andhe lumut

tumuruna ana putrid kang ngunggah-unggahi

putrine kang elek rupane

kleting kuning iku kang dadi asmane”

 

kaget mbok randha wuluhan mbok randha pasirapan

si kleting rinangkul siniram banyu sendhang kencana

badhar si kuning dadi dewi sekartaji dewi galuh candrakirana

badhar si bagus dadi raden panji inu kertapati putra jenggala

 

wau ta mbok randha dhadhapan mbok randha sambega

kaget asemu gela dene wis milara sang dyah ayu kesuma

ah, apa kang bakal tinampa

keris apa pedhang anigas jangga?

(Surabaya,  Desember 1971)

Artikel menarik lainnya :

Tags:
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply