Tag : Bahasa Sunda

17 Pupuh Sunda

17 Pupuh Sunda

Sastra 0
Cikancah-Cyber – Salah satu bagian dari sastra Sunda adalah pupuh. Pupuh merupakan karya sastra